Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu olarak Fenomenco Medya İletişim, müşterilerimiz ve çalışanlarımız da dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde olmasını sağlar. ülkemizin taraf olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); Güvenceye almaya ve işlemeye önem veriyoruz.

KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak sizleri aydınlatmak isteriz. Okurlarımızdan bu açıklama metnini dikkatlice okumalarını ve kabul veya ret beyanında bulunmalarını rica ederiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel tercihiniz; Hizmet ve alanlardan yararlanmanız için gerekli uygulamalar,

Firma tarafından sunulan hizmetin uygun teknik ve kalitede sağlanması, değerlendirilmesi ve sağlanması için geliştirilmek üzere tasarlanabilecek şekilde tasarlanabilir.

Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanmak için ürün ve hizmetler sunmak,

Fenomenco insan kaynaklarını yönetmek,

Hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz ile ilgili tüm soru ve şikayetlerinizi yanıtlamak,

Veri güvenliği kapsamında tüm teknik ve eğitimlerin alınması,

Müşteri yönetimini ölçmek

Hizmet ve faaliyetlerimizi geliştirmek, iyileştirmek ve yaygınlaştırmak,

Sosyal ağ ile sitenin başı olmak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapabilmek,

Verilerin ilgili mevzuata uygun olarak kullanıma hazırlanması için tasarlandığından ve satın alınmak üzere alındığından 5.

ilgili kanunlarda belirtilen,

Fenomenco olarak alınamaz,

Sözleşmenin hakikat hakkında olması gerektiği gerçeği,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde Fenomenco’nun meşru menfaatleri için veriye sahip olunması gerekli olup, gerektiğinde açık rızanız olacak ve içinde olabilecektir.

Kapsam

Müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklıklarımız, çalışanlarımız, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu politikanın kapsamındadır.

Şirketimizin politikası, tüm kişisel verilerin işlenmesini uygulamakta olup, KVKK ve kişisel verilere yönelik tüm diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilip ele alınarak hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK’da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Fenomenco’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temiini amaçlarıyla şirketimizin;

Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütülebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmemiz,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Tanım ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb kelimeler kısaca açıklanır.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

çalışan: Şirket personeli

Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık-kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

Politika: Fenomenco Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile birlikte hiç bir veriyi saklamaz ve paylaşmaz.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP): her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.